راهگاه گرم ایرانیان

تلفن دفتر:۲۲۴۳۶۸۵۳-۲۱-۹۸+
تلفن و فکس کارخانه: ۶۶۸۲۹۸۵۳-۲۱-۹۸+
آدرس کارخانه: ایران – تهران – ابتدای بزرگراه فتح – خیابان فتح ۹ – پلاک ۱۸

Work Shop Address: No.18 – 9th Fath Ave – Beginning of Fatah highway – Tehran- IRAN

Tel: +98-21-22436853

Telefax: +98-21-66829853

 

 

مدیر عامل: مهدی اعجازی

شماره تماس : ۲۵۰۴۶۳۵-۹۱۲-۹۸+

ایمیل: ceo@ihco.co

 

مدیر توسعه و بازرگانی: احسان فقیه زاده

شماره تماس: ۶۸۶۸۰۹۹-۹۱۲-۹۸+

ایمیل: com.dpt@ihco.co

 

دپارتمان الکترونیک: حامد سرگلی

شماره تماس: ۱۲۸۴۲۴۰-۹۱۹-۹۸+

ایمیل: elc.dpt@ihco.co

Managing Director: Mehdi Ejazi

Mobile: +98-912-2504635

E-mail: ceo@ihco.co

 

Business Development Manager: Ehsan Faghihzadeh

Mobile: +98-912-6868099

E-mail: com.dpt@ihco.co

 

Electronic Department: Hamed Sargoli

Mobile: +98-919-1284240

E-mail: elc.dpt@ihco.co